วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการสอน 
วิชานวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา                                          3(2-2-5)
(Innovation, Technology and Information in Education)
อาจารย์ผู้สอน  ผศ.ดร.วิวรรธน์  จันทร์เทพย์ 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภาคเรียนที่ 1 / 2556
____________________________________________________________________________________________________________________________


คำอธิบายรายวิชา
                ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา  ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้  การสร้าง  การออกแบบ   การนำไปใช้  การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม  สามารถเลือกใช้  ออกแบบ  สร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน

วัตถุประสงค์
                เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้
1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ  และแนวคิดนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
2. อธิบายบทบาท คุณค่า  ประเภท  และประโยชน์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
3. อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
4. บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
5. บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้  การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
6. วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
7. ยกตัวอย่างนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
8. ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
9. ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
10. ประเมินผลนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
11. ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
12. ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้

เนื้อหาบทเรียน
 หน่วยการเรียนที่ 1  แนวคิด  ทฤษฎี  ความหมาย  ความสำคัญของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา
 หน่วยการเรียนที่ 2  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 หน่วยการเรียนที่ 3  สื่อการเรียนการสอน
 หน่วยการเรียนที่ 4  วิธีระบบ
หน่วยการเรียนที่ 5  จิตวิทยาการเรียนการสอน
 หน่วยการเรียนที่ 6  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
 หน่วยการเรียนที่ 7  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
 หน่วยการเรียนที่ 8  หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
 หน่วยการเรียนที่ 9  สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
 หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.  รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face  or  Traditional  Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
2.  เทคนิควิธีสอน
2.1 การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
2.2 การมอบหมายงาน  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2.3 การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น  
- การซักถาม
- การอภิปราย
- การทำแบบฝึกหัด
- การแสดงผลงาน

การบูรณาการกับความพอเพียง
                ความมีเหตุผล
                ความพอประมาณ
                ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
- เงื่อนไขความรู้  :   รอบรู้    รอบคอบ   ระมัดระวัง
- เงื่อนไขคุณธรรม  :  ซื่อสัตย์   แบ่งปัน   

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
                ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่  ความซื่อสัตย์  โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน  เช่น  
-  ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
-  มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
-  ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
-  ใฝ่ดี  ใฝ่รู้  สู้งาน
-  มีความคิดสร้างสรรค์
-  มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
-  สุภาพ  เสรีภาพ  อ่อนน้อม  และให้เกียรติผู้อื่น
แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. อินเตอร์เน็ต
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ตัวอย่างเว็บบล็อก
5. สื่อของจริง  ของตัวอย่าง
6. ชุมชนท้องถิ่น

12 ความคิดเห็น:

 1. หัวบล็อกสวย แต่พื้นหลังแรงไปหน่อยทำให้มองแถบข้างๆ ไม่เห็น เนื้อหาน้อยไป ยังไม่ครบ แล้วก็ควรจัดเนื้อหาใหม่ ใส่สีสันให้น่าสนใจกว่านี้

  ตอบลบ
 2. มีความพยายามในการปรับปรุงผลงานให้สมบูรณ์และสวยงามมากขึ้นเรื่อยๆ การศึกษาค้นคว้าเนื้อหาเกือบครบถ้วน องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียนที่หลากหลายโดยเฉพาะคลิปวิดีโอ แต่ควรเพิ่มบทความที่เกี่ยวข้องให้มากกว่านี้ จะช่วยให้ผู้เรียนหรือผู้ชมมีอิสระสามารถเลือกเรียนรู้โดยการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆได้ตามต้องการ ขอให้ธฤตตั้งใจทำงานให้มีคุณภาพดีเช่นนี้ตลอดไป

  ตอบลบ
 3. หัวบล็อกสวย บทความจัดเรียงกันสวยงาม แต่เนื้อหาขาด

  ตอบลบ
 4. บล็อกนี้สวยดีค่ะ
  แต่เนื้อหาควรจะจัดให้เรียบร้อยกว่านี้นะค่ะเนื่องจากตัวหนังสือยังจัดไม่เรียบร้อย
  และวีดีโอน่าจะจัดให้เท่ากันมากกว่านี้แล้วจะสมบูรณ์มาก

  ตอบลบ
 5. เริ่มตั้งแต่หัวบล็อกเลยนะครับ หัวบล็อกทำได้สวยงามมากครับ สิ่งที่ควรปรับปรุ่ง คือ วิดิโอข้างๆ ยังไม่เท่ากัน ห่างกันจนน่าเกลียดจนเกินไป โดยรวมบล็อกทำได้สวยงามมากครับ สู้ๆๆ ต่อไปนะครับ

  ตอบลบ
 6. บล็อกของวิวนะหัวบล็อกใ้สีสันสวยงามมาก แต่ตัวหนังสือของบทความน่าจะเล่นสีสันหน่อยน่จะทำให้น่าสนใจมากขึ้น โดยรวมก็โอเคแล้วหล่ะน่ ^^

  ตอบลบ
 7. หัวบล็อกออกแบบได้สวยมากคะในส่วนของเนื้อหา คลิปวีดีโอเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงถ้าหาเพิ่มให้มากว่านี้ก็จะสมบูรณ์มากคะ รายชื่อเพื่อนน่าจะเรียงให้ตามลำดับเลขที่ก็จะดีโดยรวมถือว่าดีคะ ขยันตั้งใจทำงานต่อไปนะคะ สู้ๆ!!

  ตอบลบ
 8. หัวบล๊อกถ้าปรับเปลี่ยนขนาดตัวอีกษรจะเด่นและดึงดูดความสนใจได้มาก ส่วนของเนื้อหา ตัวอักษรอ่านง่าย แต่น่าเบื่อเกินไปไม่มีสีสันที่หลากหลายหรือแยกหัวข้อไห้หน้าสนใจ มีช่วงๆให้พักสายตา วีดีดอน้อย ภาพประกอบน้อย ไม่เน้นในเรื่องของการหลากหลายอย่างชัดเจน

  ตอบลบ
 9. สวัดดีค่ะ คุณวิว เริ่มจากหัวบล็อก หัวบล็อกโดดเด่นมาก มีสีสันที่สดใสและสวยงามมาก ตัวหนังสือตัดกับพื้นหลังโดเด่นมาก ส่วนของเนื้อหา เนื้อหาไม่ครบถ้วน สีของตัวหนังสือตัดกับพื้นหลัง แต่ตัวหนังสือติดกันจนเกินไป
  จึงทำให้ไม่น่าอ่าน ส่วนของด้านข้าง มีวีดีโดที่สอดคล้องกับเนื้อหาได้ดี แต่ควรจะมีรูปภาพประกอบสักเล็กน้อย

  ตอบลบ
 10. ตกแต่งออกแบบหัวบล็อกได้สวยงามมากจ้า ใช้สีของตัวหนังสือสวยงามเหมาะมากสบายตาไม่แสบตาเกินไป และส่วนของเนื้อหาก็มากพพอสมควรตัวหนังสือไม่ตัวเล็กมากเกินไปสีของตัวหนังสือสวยงามดี ส่วนลิงค์ด้านข้างมีคลิปวีดิโอ ภาพ ทำให้มีความน่าสนใจเมื่อผู้เข้ามารับชมมากขึ้น โดยรวมๆแล้วดีมาก

  ตอบลบ
 11. วิว ธฤต : หัวบล็อกสวยดีจ้า ดนตรีก็ไม่รบกวนสมาธิมาก เนื่อหาก็เยอะใช้ได้ โดวยรวมดีมากจ๊ะ

  ตอบลบ
 12. สวัสดีค่ะ วิว จากการที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกนี้นะคะ เริ่มจากหัวบล็อกนะคะออกแบบได้สวยมากค่ะไม่ซ้ำใครเลยนะคะ แต่เนื้อหายังไม่ครบถ้วนนะคะ ส่วนประกอบข้างๆก็น่าสนใจดีค่ะ ดนตรีประกอบก็เพราะดีค่ะ องคืประกอบโดยรวมถือว่าทำได้ดีมากค่ะ

  ตอบลบ